Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych
https://zskolaki.superszkolna.pl

05 kwietnia 2013 15:24 | Ogłoszenia

“Krajobraz Polski - Tradycje, Współczesność, Przyszłość”

Wojewódzki Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej

“Krajobraz Polski - Tradycje, Współczesność, Przyszłość”

I. Organizatorzy:

 Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku

II. Cele:

-wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży historią, kulturą i krajobrazem Polski,

 -konfrontacja osiągnięć rówieśniczych w dziedzinie sztuk plastycznych,

III. Konkurs realizowany jest ze środków finansowych Podlaskiego Kuratora Oświaty

IV. Uczestnicy: uczniowie wszystkich typów szkół

V. Tematyka konkursu

Prace powinny być ukierunkowane na zagadnienia nawiązujące

tematycznie i formalnie do historii, kultury regionu, powinny

ukazywać tradycje, obyczaje regionu, rodzinę.

VI. Warunki uczestnictwa:

Format prac malarskich do rozmiaru 70 x 100 cm.

Przekazanie prac do etapu wojewódzkiego w terminie do dnia 6 maja 2013 roku.

VII. Zasady oceniania i nagradzania:

1. Prace będą oceniane z zachowaniem podziału na grupy wiekowe na grupy wiekowe:

do 7 lat

8 - 11 lat

12 - 14 lat

 15 - 21 lat